Річний план закладу на поточний рік

Місія закладу освіти «Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей»

Враховуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», результати роботи за минулий навчальний рік, колектив дошкільного навчального закладу визначив напрямки діяльності на 2023-2024 н. р.:

- Затвердити рішенням педагогічної ради закладу дошкільної освіти особливості організації освітнього процесу в умовах правового режиму військового стану.

- Реалізувати принцип рівного доступу до якісної дошкільної освіти шляхом створення оптимальних ор­га­нізаційно-педа­гогічних, санітарно-гі­гієнічних, навча­льно-ме­то­­дичних й ма­те­­­ріа­ль­но-технічних умо­в, зокрема для дітей з особливим освітніми потребами, впроваджуючи в освітній процес новітні технології відповідно до нової редакції Базового компонента – Державного стандарту дошкільної освіти;

- Здійснювати поступовий перехід від навчально – дисциплінарної до особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти на засадах інтеграції, зміщувати акценти на індивідуальні форми роботи з наданням дитині свободи вибору та самостійності у різних сферах життєдіяльності.

- Спрямувати педагогічну діяльність на формування всебічно - розвинутої особистості та її індивідуальних особливостей, підготовку її до органічного входження до соціуму, формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.

- Реалізувати діяльнісний підхід до навчання, виховання та оздоровлення дітей з ООП з метою формування життєво компетентнісної особистості, в умовах впровадження інклюзивної моделі освіти.

- Цілеспрямоване формування у вихованців міцних природничо - екологічних знань, розуміння органічного взаємозв'язку і єдності людини з навколишнім середовищем як єдиної гармонії, виховання особливої відповідальності за стан навколишнього середовища.

- Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетентностей дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.

- Спрямувати освітній процес на реалізацію положень Концепції національно – патріотичного виховання в системі освіти України через різні складові діяльності закладу дошкільної освіти.

- Сприяти створенню моделі партнерської взаємодії із сім’ями вихованців на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності, застосовуючи інноваційні форми роботи з батьками.

- Забезпечити наступність у впровадженні особистісно - орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ)

- Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

- Активізувати роботу webсайтів як єди­но­го осві­т­ньо – інформаційного середо­ви­ща закладу із забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладів освіти

Завдання педагогічного колективу на 2023 – 2024 навчальний рік

- Спрямувати педагогічну діяльність на формування всебічно - розвинутої особистості, підготовку її до органічного входження до соціуму, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.

- Реалізувати діяльнісний підхід до навчання, виховання та оздоровлення дітей з ООП з метою формування життєво компетентнісної особистості, в умовах впровадження інклюзивної моделі освіти.

- Формування у вихованців міцних природничо - екологічних знань, розуміння органічного взаємозв'язку і єдності людини з навколишнім середовищем як єдиної гармонії, виховання особливої відповідальності за стан навколишнього середовища.

- Формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетентностей дітей.

- Спрямувати освітній процес на реалізацію положень Концепції національно – патріотичного виховання в системі освіти України через різні складові діяльності закладу дошкільної освіти.

- Сприяти створенню моделі партнерської взаємодії із сім’ями вихованців на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, співпраці, усвідомлення своєї ролі та відповідальності.

- Забезпечити наступність у впровадженні особистісно - орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ)

- Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

- Активізувати роботу webсайтів як єди­но­го осві­т­ньо – інформаційного середо­ви­ща закладу із забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладів освіти

Зміст

ВСТУП

1.Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

2. Педагогічні кадри закладу (освітній рівень, якісний склад)

3. Комплектація закладу на 2023 – 2024 навчальний рік

4. Нормативно – правова база організації освітнього процесу в ЗДО на 2023 – 2024 н.р.

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА

МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1. Аналіз стану та результативності освітньої роботи на 2022 – 2023 навчальний рік

1.2. Завдання педагогічного колективу на 2023 – 2024 навчальний рік

РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Загальні збори колективу

2.2. Виробничі наради

2.3. Засідання педагогічних рад

2.4. Наради при керівнику

2.5. Загально батьківські збори

2.6. Комісії в ЗДО

2.7. Команда супроводу дитини з ООП

РОЗДІЛ ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

3.1. Методичні форми роботи з педагогами

3.2. Впровадження інноваційних технологій

3.3. Розробка методичних рекомендацій, пам’яток

3.4. Удосконалення професійної творчості

3.5. Самоосвіта

3.6. Атестація, підвищення кваліфікації педагогів, участь у методичній роботі міста,

району, області

3.7. Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду в

закладі

3.8. Система моніторингу якості освіти ( розвиток компетентностей дітей, професійної

компетентності педагогів)

РОЗДІЛ ІV. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Матеріально – технічні умови

4.2. Навчально – методичні умови

4.3. Інструктажі

4.4. Санітарно – просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Взаємодія з батьками або законними представниками дітей

5.2. Співпраця із закладами загальної середньої освіти, організаціями, установами тощо

5.3. Заходи з фізкультурно – оздоровчих, художньо – естетичних циклів та спільні заходи

для дітей

РОЗДІЛ VI. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу

6.2. Вивчення процесів функціонування (охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, медичного обслуговування тощо)

ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ:

  1. Робочий план закладу ( режими дня для кожної вікової категорії, розклад занять для кожної групи та робота фахівців, гурткової роботи)
  2. План роботи на літній період
  3. План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей

4. План заходів щодо зміцнення здоров’я дітей

5. План заходів з охорони дитинства

6. План дослідно-експериментальної роботи

7. План роботи творчої групи

8. План роботи з педагогами-початківцями

9. План заходів із педагогами, які атестуються

10. План роботи практичного психолога

11. План роботи учителів-логопедів

12. План роботи асистентів - вихователів

13. План роботи гуртка «Мудрі шахи»

14. План роботи гуртка з вивчення англійської мови

15. План роботи гуртка «Цікаві шашки»

16. План роботи гуртка «Комп’ютерна грамота для малят»

17. План роботи гуртка «Ми – маленькі патріоти»

18. План роботи Консультативного центру для батьків, або осіб які їх замінюють, дітей, що виховуються в умовах сім`ї

19. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання якості освітнього процесу

20. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання якості процесів функціонування (охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування)

21. Графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів

22. Положення про огляд - конкурс «Готовність груп до нового навчального року»

23. Програма розвитку закладу дошкільної освіти на 2022-2027 р.р.

ПЛАН

проходження курсів підвищення кваліфікації у 2023 році

педагогічних працівників Білоцерківського закладу дошкільної освіти №35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

Посада

Освіта

Стаж

Фах

Категорія, розряд який має

Категорія, розряд на який претендує

Термін, назва курсів

1

Мальчикова Олена Олексіївна

Вихователь

Середня спеціальна

28 р.

Вихователь дитячого садка

11 тарифний розряд

11 тарифний розряд

Фахові

17.04 – 28.04

2.

Філоненко Наталія Олексіївна

Вихователь

Середня спеціальна

38 р.

Вихователь дошкільного закладу

11 тарифний розряд

11 тарифний розряд

Фахові

17.04 – 28.04

3.

Кравченко Ірина Олегівна

Інструктор з фізкультури

Повна вища

24 р.

Вихователь,організатор дошкільного виховання,викладач психолого-педагогічних і методичних дисциплін у вищих навчальних закладах І,ІІ рівня акредитації

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «вихователь – методист»

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «вихователь – методист»

Пролонговані

21.08-23.08

11.10-12.10

06.12

Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi