Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.docx


Законопроект "Про освіту" 03.02.2016 р.: тут

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141

Правила організації діловодства та архівного зберігання, 2016 р.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15/page

Конвенція про права дитини, ООН

Конституція України, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Кодекс законів про працю України, від 10.12.1971 № 322-VIII

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III

Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР

Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 № 3356-XII

Кiлькiсть переглядiв: 252

Коментарi