Дошкільний навчальний заклад №35 «Вербиченька»

(ясла – садок) комбінованого типу

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет

дошкільного навчального закладу (ясел-садка)

комбінованого типу №35 «Вербиченька»

Білоцерківської міської ради Київської області

Розроблено на підставі примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 26 квітня 2011 року за №398

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет дошкільного навчального закладу №6 «Зіронька» визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом.

1.2. Батьківський комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності батьківський комітет ДНЗ №35 керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об'єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів груп і дошкільного закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп та дошкільного закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюються шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення адміністрації дошкільного навчального закладу про їх заснування.

1.6. Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності батьківського комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального закладу , у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв'язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківського комітету с сприяння створенню умов для:

* збереження та зміцнення здоров'я дітей;

* формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

* виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

* утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

* розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

* всебічного зміцнення зв'язків між родинами, дошкільним навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

* залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення

дітей;

* організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

* вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою;

* сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

* законність:

* гласність;

* колегіальність;

* толерантність;

* виборність;

* організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків дошкільного закладу та груп.

3. Порядок створення батьківських комітетів

3.1. Батьківський комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї чи декількох груп і діє від їх імені.

3.2. Батьківський комітет груп: голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу .

3.3. Батьківський комітет дошкільного закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад батьківського комітету дошкільного закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член батьківського комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.6. Батьківські комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об'єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківських комітетів

4.1. Батьківські збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням батьківського комітету групи не рідше двох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет дошкільного заклад №35 «Вербиченька» в разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідувачем дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують дошкільний заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення батьківських зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-дснннй строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Батьківський комітети планують свою роботу на підставі плану роботи дошкільного навчального закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при батьківському комітеті, є складовими плану роботи батьківського комітету.

4.6. При недосягненні згоди між завідувачем ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради; між вихователями групи і комітетом групи, керівництвом дошкільного навчального закладу.

4.7. Батьківський комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.8. Секретар батьківського комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів - 3 роки.

4.9.Адміністрація дошкільного навчального закладу і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов'язки комітетів

5.1. Батьківський комітет має право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги дошкільному закладу, захисту здоров'я і життя вихованців, харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до завідувача, педагогів, піклувальної- або педагогічної ради закладу щодо роз'яснення стану і перспектив роботи дошкільного закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові загальні збори батьків(конференції):

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції завідувачу дошкільного закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

- сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Батьківські комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами

5.3. Батьківські комітети зобов'язані:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного батьківського комітету;

- вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідувача дошкільного навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

- у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров'я його вихованців;

- звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова батьківського комітету дошкільного закладу є членом педагогічної радії ДНЗ. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi